ที่ ประเภท อัตรากำลัง มีคนครอง ตำแหน่งว่าง
1 ข้าราชการพลเรือนสามัญส่วนกลาง 832 832 0
2 ลูกจ้างประจำ 138 138 0
3 พนักงานราชการ 52 49 3
4 ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
5 รวม บุคลากรส่วนกลาง 1,022 1,019 3
6ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา15413519
7รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา906444462
8ผู้อำนวยการสถานศึกษา19538165842954
9รองผู้อำนวยการสถานศึกษา431320332280
10ครู20889719329715600
11ครูผู้ช่วย2845027768682
12ศึกษานิเทศก์22651577688
14 รวม บุคลากรส่วนภูมิภาค 264523 241838 22685