ที่ ตำแหน่ง รวม วิทยฐานะ (คน)
ไม่มีวิทยฐานะ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 175 3 1 149 22 0
2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 520 11 0 505 4 0
3 ศึกษานิเทศก์ 2,205 77 422 1,686 20 0
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 22,906 233 2,082 20,271 320 0
5 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 3,335 92 952 2,287 4 0
6 ครู 292,383 70,013 72,073 150,023 274 0
7 ครูผู้ช่วย 47,598 47,598 - - - -
รวม 369,122 118,027 75,530 174,921 644 0