ที่ สังกัด เขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน นักเรียน ห้อง ผู้บริหาร ครู #
จ.18 เกณฑ์ ขาด/เกิน มีตัว ว่าง จ.18 เกณฑ์ ขาด/เกิน มีตัว ว่าง
1สพฐ.226301126,781,125328,26838,04136,8501,19129,2438,798393,949375,27918,670364,32429,625รายละเอียด