ภูมิสารสนเทศ

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สพฐ.

เข้าสู่ระบบหลัก

ข้อมูลขาด-เกิน รายเขตพื้นฐาน...

แสดงรายละเอียดในภาพเชิงพื้นที่พร้อมตารางข้อมูลจำแนกในภาพรวม จำแนกตามระดับเขตพื้นที่.

ดูเพิ่มเติม

เปรียบเทียบข้อมูลครูกับผลการสอบ O-Net!

ข้อมูลความขาดเกินของบุคลากรทางการศึกษามีผลกับผลการทดสอบ O-Net ของนักเรียนหรือไม่

ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกรายเขตพื้นที่การศึกษา!

แสดงความหนาแน่นของจำนวนนักเรียนจำแนกรายเขตพื้นที่การศึกษา.

ดูเพิ่มเติม